Att leda och utveckla en grupp

Psykosyntesmetodik i det egna ledarskapet

 

Efter två grundläggande år där du arbetat på djupet med att förstå dig själv har du möjligheten att bygga vidare på de kunskaperna. I den åtta månader långa påbyggnadsutbildningen ligger fokus på att utveckla din kapacitet som ledare. Du får möjligheter att öka din kompetens i att tillämpa psykosyntesens teorier, metoder och verktyg i ditt eget ledarskap samt utveckla din förmåga att få gruppen att både prestera och må bättre.

I ”Att leda och utveckla en grupp” får du arbeta med att omsätta och tillämpa dina inre erfarenheter till det egna ledarskapet. Vi arbetar med såväl positiva, kreativa som med provocerande och utmanande aspekter av att vara ledare för en grupp.

Det synsätt som genomsyrar utbildningen är att graden av medvetenhet hos gruppledaren styr hur långt gruppen vågar gå och kan nå. Graden av acceptans hos ledaren styr hur mycket olikheter som gruppmedlemmar vågar uttrycka. Den ledare som är autentisk och genuin har arbetat med sig själv, sin egen historia och bejakar såväl den egna som andras utveckling. Den medvetna ledaren får andra att växa. Grupper med en sådan ledare mår bra, utvecklas och arbetar effektivt.

De sju modulerna tar sin avstamp i grundutbildningen, med fördjupning och breddning av de teman som är av särskild relevans för ett gruppledarskap.

I modulen ”Det autentiska och transpersonella ledarskapet” utgår vi från din väg till Självet och dina typologier; vilken typ av ledare du är och hur du utmanas av den grupp du leder.

I ”Gruppen och relationsmönster” behandlas bl a projektioner, att äga sin auktoritet, gruppens historia samt hur gruppmedlemmarnas historier påverkar tilliten och tryggheten i gruppen.

Under ”Medveten närvaro och återkoppling” arbetar vi bl a med den egna, inre mångfalden (delpersonligheter) och den mångfald som finns i grupper. Hur förstå de gruppmedlemmar som provocerar? Hur hantera motstridiga krafter mellan gruppmedlemmar?

I modulen ”Viljan och medveten närvaro” tar vi upp viljans olika aspekter. Hur de kommer till uttryck hos ledaren och hos gruppen. Hur ser gruppmedlemmarnas olika viljor ut? Vad finns mycket respektive litet av och hur som ledare förhålla sig om det finns slagsida åt något håll?

Under ”Visions- och förändringsledarskap” tar vi upp hur man kan se, förstå och arbeta med förändringar utifrån en djupare förståelse för vad som händer i oss människor när förändring kommer utifrån.

I samband med ”Gruppen, kreativitet och handling” berör vi gruppers potential, att locka fram kreativitet och arbeta innovativt.

I den avslutande modulen ”Helhet, hållbarhet och personligt visionsarbete” tar vi upp frågeställningar kring organisationer och samhälle, etik och värderingar samt hur vi kan/vill påverka.

 

Utbildningens mål och förväntade resultat

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som leder en grupp i rollen som arbetsledare, mellanchef, projektledare eller konsult.

Mål: Målet är att utveckla din kapacitet som autentisk (”äkta”) ledare samt att öka din förmåga att tillämpa psykosyntesens teorier, metoder och verktyg i ditt eget ledarskap och få gruppen att både prestera och må bättre.

Förväntat resultat: Genom ditt ledarskap ger du dina gruppmedlemmar möjlighet till ökad insikt om sig själva och sin potential. Gruppmedlemmarna får ökad förståelse för gruppens relationer och vilka möjligheter som finns att tillsammans skapa en kultur av öppenhet och tolerans. Du ökar din arbetsgrupps prestationer – både vad gäller effektivitet och kvalitet.

Diplom/intyg: Diplom utfärdas efter genomgången utbildning, betald kursavgift, fullgjorda tillämpningsuppgifter och godkänt slutarbete.

Utbildningens upplägg och innehåll

Undervisningen är upplevelse- och tillämpningsbaserad och varvas med teori.  Även externa föreläsare bidrar med erfarenheter och kunskaper. Modulerna tre och fyra samt sju sker delvis på engelska. I utbildningen ingår dessutom en halv dags (vardag)  handledning mellan varje modul för uppföljning av hemuppgifter. Med hemuppgifter menas uppgifter att tillämpa i den egna arbetsgruppen.

Utbildningen pågår åtta månader och omfattar sju moduler och totalt 172 lärarledda timmar:

1. Det autentiska och transpersonella ledarskapet, 20 tim
2. Gruppen och relationsmönster, 20 tim
3. Medveten närvaro och återkoppling, 20 tim
4. Viljan och medveten närvaro, 20 tim
5. Visions- och förändringsledarskap, 20 tim
6. Gruppen, kreativitet och handling, 20 tim
7. a) Helhet hållbarhet, 14 tim.
b) Personligt visionsarbete, 14 tim

Handledning omfattar sammantaget 6 x 4 tim.

 

 

För frågor och föranmälan kontakta info@psykosyntesakademin.se