Sveriges första institut för personlig utveckling och professionellt växande med psykosyntes som grund

Verksamheten i Stockholm startades 1989 och drivs i stiftelseform. Det mest centrala för oss är att uppmuntra och underlätta tillämpning av psykosyntes på ett sätt som är till nytta och glädje för alla, oberoende av område.

Verksamhet
De största av våra verksamhetsgrenar är den två-åriga grundutbildningen i psykosyntes samt den två-åriga professionella terapeututbildningen som leder till diplomering som Psykosyntesterapeut PsA.

I stiftelsens regi ges också veckolånga intensivkurser – Essentials – och kortare kurser på olika teman t ex kreativitet, parrelationer och utveckling för individer och grupper. Varje termin har vi regelbundna informationskvällar om psykosyntes och PsykosyntesAkademins verksamhet.

Vision
Vår vision är att kunna medverka till ett samhälle där man tar till vara människors inneboende resurser, såväl individuellt som i större sammanhang.

Lärare
Vi har höga kvalitetskrav på vår verksamhet. Alla schemalagda utbildningstimmar leds av högt kvalificerade och erfarna lärare. Det är något vi lägger särskilt stor vikt vid. Vi har ett gott samarbete med flera psykosyntesinstitut i Europa. Våra utländska lärare kommer huvudsakligen från England och Italien och undervisar på engelska. De italienska lärarna har varit personliga elever till psykosyntesens grundare Roberto Assagioli. De engelska lärarna har samtliga 15-25 års erfarenhet av psykosyntes.

PsykosyntesAkademin har också utbildat svenska lärare i ett lärlingsprogram där de under flera års tid arbetat ihop med våra utländska lärare. Idag sker drygt hälften av undervisningen på svenska, och övriga på engelska.

Elever
För att skapa en trygg miljö att utvecklas och utbildas i tar vi in högst två grupper varje år till vår tvååriga grundutbildning i psykosyntes, med högst 26 personer i varje grupp.

Genom att på det sättet begränsa antagning en behåller skolan en intim prägel där lärarna har en god kännedom om varje elev. För att ytterligare öka tryggheten för eleverna har varje utbildningsgrupp en mentor som följer dem genom hela den 2-åriga grundutbildningen och är närvarande vid all undervisning.

Den personliga atmosfären och omsorgen om varje enskild elev är viktiga faktorer då utbildningarna förutom traditionell undervisning syftar till ökad självkännedom och ofrånkomligen engagerar dig som elev på ett personligt plan.

Pedagogik
PsykosyntesAkademins pedagogiska modell bygger på uppfattningen att man behöver såväl goda teoretiska kunskaper som en gedigen grund av eget psykologiskt arbete för att kunna arbeta djupt med andra människor.

Den pedagogiken blir särskilt märkbar i den tvååriga grundutbildningen där den upplevelsebaserade undervisningen också kompletteras av terapi enskilt och i grupp.

All personal som arbetar med våra studerande – lärare, handledare, terapeuter och skolledning – skall följa skolans ”Etiskt ramverk för god praxis inom psykosyntes”.

Internationellt samarbete
PsykosyntesAkademin har ett omfattande samarbete med psykosyntesskolor runt om Europa. Skolan är dock helt självständig och lyder inte under någon annan institution. Vi uppfyller självklart kriterierna för medlemskap av den europeiska psykosyntesfederationen, EFPP.

Ledning
Skolans rektor är Jens Holmström. Stiftelsens högsta beslutande organ är styrelsen.