Fonden till Margo Russells minne

 

Strax efter Margos bortgång år 2001 instiftades ”Fonden till Margo Russells Minne”. Fonden har idag ett stiftelsekapital om ca 100.000 kronor och delar varje år ut ett mindre stipendium som erkänsla och uppmuntran av utvecklingsarbete och spridning av psykosyntesen. Utdelning av stipendiet sker från och med år 2011 vartannat år, och om möjligt på Margos födelsedag den 4 juni.

Sedan fonden instiftades har stipendium om 5.000 kr delats ut till:

2002 – Mats Hugosson Westlund
Mats får stipendiet för sitt arbete ”The Ways of Life – an Introduction to Transpersonal Typology” med motiveringen att Mats Hugosson lyckats vidareutveckla en viktig del i psykosyntesens teoretiska kärna, nämligen det esoteriska arvet från teosofins sju strålar som var en viktig inspirationskälla för Roberto Assagioli. Mats knyter an till aktuell forskning inom den transpersonella psykologin och tar också själv ett stort steg när det gäller att ge denna svårfångade men oerhört viktiga del av psykosyntesen en modern och användbar form.

2003 – Lucia Forsberg
Lucia tilldelas stipendiet för arbetet med skapandet och utvecklingen av KKIKK-spelet, en tillämpning av psykosyntesens teorier och metoder och då med särskild tonvikt på Viljans former och faser.

2004 – Lysanne Sizoo
För kreativt skapande i form av en Psykosyntes-musikal, där den transpersonella energin också illustrerar psykosyntesens sätt att beskriva den kreativa användningen av vår inre kraft och visdom.

2005 – Hans Åkerblom
För införlivandet av psykosyntesens principer och modeller i sina coachutbildningar och i sitt eget arbete som coach och konsult. Hans gör en viktig insats för att sprida ett transpersonellt synsätt inom näringsliv och andra organisationer, både i Sverige och internationellt.

2006 – Eva Neander
Eva tilldelas stipendiet för sitt arbete i skolan med utsatta ungdomar där hon tillämpar psykosyntesens metoder och principer. Varje bidrag till en positiv utveckling för en ung människa är ovärderligt både för den unga själv och för samhället. Stipendiet är ett erkännande av det arbete Eva redan gör och en uppmuntran i hennes strävan att sprida sina erfarenheter genom föreläsningar och studiedagar och därigenom också bidra till att göra psykosyntesen mer känd och respekterad i skolans värld.

2007 – Joanne Pirie
Joannes insatser som kursutvecklare och kursledare vid Handelshögskolan i Stockholm förtjänar stipendiet. Joanne har under flera år utvecklat, vidareutvecklat och genomfört kurser som vilar på psykosyntesens grunder, i en kontext som präglas av individualism och konkurrens.

2008 – Py Wernstedt
Py tilldelas stipendiet för sitt systematiska arbete med att införa, tydliggöra och integrera psykosyntesens tekniker och förhållningssätt i konstnärlig och kreativ verksamhet med ungdomar och med vuxna som är eller har varit sjuka. Vidare vill kommittén genom stipendiet särskilt uppmuntra Pys vidareutveckling av psykosyntes-workshops med utsatta tonårsflickor, varmed hon även bidrar till att föra ut psykosyntesen i samhället.

2010 – Anna-Carin Collin
Genom sin gärning har Anna-Carin funnit nya vägar att berika skrivcoachningen och det kreativa skrivandet genom att tillföra psykosyntesens tekniker och förhållningssätt. Anna-Carin har också genom detta arbete fört ut psykosyntesen i nya kretsar i samhället helt i enlighet med psykosyntesens grundidé.

2011 – Eva Sanner
Eva har genom sitt mångfacetterade sätt under många år lyckats med bedriften att göra psykosyntesen vid känd utanför våra egna sammanhang. Genom att alltid framhålla sin bakgrund som psykosyntesterapeut i de olika offentliga sammanhang hon deltar i sprider hon på ett värdefullt sätt kunskapen om psykosyntesen i vår omvärld. Eva har under många är använt sina kreativa talanger till att skriva och publicera artiklar och böcker, ofta med anknytning till psykosyntesen och akademin.

2012 – Kerstin Elfwing
Kerstin tilldelas stipendiet för att hon på sitt mycket personliga och färgstarka sätt under många år varit verksam förutom som psykosyntesterapeut även som föreläsare, pedagog, coach och konsult. Kerstin arbetar med känslig närvaro på sitt unika kreativa sätt där hon förenar psykosyntesen med skådespelarens och scenkonstnärens erfarenhet och kunskap. Ett arbete där kroppen och inte minst rösten har en framträdande roll. Hennes metod lever upp till och förnyar psykosyntesens helhetstänkande där kropp, känsla och tanke förenas. Och där rösten kanske kan utvecklas från personlighetens till Självets sång. Med stort personligt mod, humor, skärpa och passion
har Kerstin förmedlat sin syntes av psykosyntes,  kreativitet och kommunikation till små som stora företag där den andliga dimensionen annars inte alltid har en given plats.

2013 – Carolina Welin
Carolina tilldelas stipendiet för sin lidelse och sitt djupt personliga engagemang i utformandet av och i sitt kontinuerliga arbete med ett rehabiliteringsprogram för kvinnor med bröstcancer. Carolina har genom sitt arbete gjort landvinningar för psykosyntesens roll i samhället genom att bli en länk i vårdkedjan till primärvården. Utifrån sin grund som psykosyntesterapeut med egna personliga erfarenheter av sjukdomen och fortsatta studier om kroppsliga energiprocesser, tillämpar hon sitt kunnande genom att möta, stödja och rusta kvinnor som befinner sig i en existentiell utsatthet.

2015 – Ann Marie Lamb
Ann Marie Lamb tilldelas 2015 års Margo Russellstipendium för sitt arbete med kursen Visionsresan. I den hjälper Ann Marie deltagarna att komma i kontakt med sin känsla av syfte och djupare längtan och hitta konkreta steg mot att förverkliga den potentialen i sina liv. Upplägget är tydligt förankrat i psykosyntesprincipsr och metodiken är kreativ. Med sitt arbete med Visionsresan bidrar också Ann Marie till att sprida psykosyntesen i samhället.