Terapeututbildningen – Bidra till andras växande

Terapeututbildningen – Bidra till andras växande

Arbeta på djupet med dig själv och bygg vidare på de kunskaperna så att du kan dela med dig till andra. Vår terapeututbildning ger dig möjlighet att arbeta självständigt som psykosyntesterapeut och bidra till andra människors personliga växande.

Efter den tvååriga grundutbildningen där du arbetat på djupet med att förstå dig själv har du möjlighet att söka vidare till vår tvååriga terapeututbildning. Det är en professionell utbildning där du fördjupar du dina teoretiska kunskaper, samt erbjuds praktisk träning i mindre grupper. Syftet är att du efter avslutad utbildning ska bli diplomerad och kunna arbeta självständigt med egna klienter.

 

För dig som vill arbeta med människors potential

Denna tvååriga terapeututbildning har en tydlig inriktning mot att vässa deltagarens egen förmåga att antingen arbeta terapeutiskt eller i annan form coacha och guida individers förändringsarbete.

Frågan om detta kan räknas som en ledarutbildning har varit uppe till diskussion av nuvarande elever. Från akademins sida vill vi vara noga med att betona att detta inte är en formell ledarutbildning, som explicit erbjuder verktyg att arbeta med utvecklings- och förändringsarbete i organisationer eller grupper.

Däremot erbjuder själva utbildningen ett djup för individens egen utveckling, som få ledarutbildningar synes kunna matcha. Från grundutbildningens arbete med den egna processen vänds fokus under år 3 medvetet mot andras utveckling. I det arbetet fördjupas även den egna självkännedomen, den trygga basen för allt arbete utåt i världen.

Det har visat sig, genom akademins drygt 25-åriga historia, att den färdigutbildade terapeuten kan välja att kombinera den professionella utbildningen på många olika sätt. De olika sätten har visat sig ha en grund delvis i den individuella terapeutens egen erfarenhet, nya kunskaper och insikter, intresse och vilja till inriktning och delvis i de nya omständigheter, som utbildningen i sig har visat vägen till.

Utbildningen ger den färdigutbildade terapeuten möjlighet till bland annat fördjupad självkännedom, medvetet beslutsfattande och insikt om gruppdynamik. Utbildningen ger tillgång till tekniker och metoder, som bidrar till andras personliga utveckling från det inre ledarskapets plats. Användningsområdena kan vara både individuellt och i grupp.

Vi hoppas kunna fortsätta välkomna nya generationer av samtalsterapeuter, som fyller de högt ställda europeiska kraven för att diplomeras. Genom detta vet vi att vi bidrar till den holistiska människosyn, som är grunden i allt hållbart förändringsarbete, inifrån och ut.

 

Psykosyntestekniker
Under det tredje året ligger fokus på att praktisera psykosyntestekniker i mindre grupper. Där får du en direkt återkoppling på grundläggande terapeutiska färdigheter som t ex närvaro, att skapa förtroende och aktivt lyssnande. I grupperna prövas olika tekniker, såsom gestaltterapi, inre visualisering och att arbeta med symboler.

Under den andra halvan av året sker en stor del av arbetet i handledningsseminarier där du får kontinuerlig feedback av en erfaren handledare.

Utbildning mot större bredd och djup
Under det fjärde året fördjupas och breddas kunskaperna. Du får en ökad förståelse för och kompetens att aktivt arbeta med den terapeutiska relationen.

Utvecklingspsykologiska modeller, systemteori och psykopatologi ger en fördjupad insikt i hur psykologiska problem uppstår och vidmakthålls. Under året får du också en fördjupad kunskap om att arbeta med människors potential och existentiella frågeställningar.

Utbildningens innehåll

År 3

* Uppstart och grupprocess, 32 tim
* Psykosyntestekniker, 72 tim
* Introduktion till psykopatologi, 24 tim
* Klientarbete under handledning i mindre grupper, 120 tim
* Att arbeta som psykosyntesterapeut, 4 tim
* Grupprocess, 24 tim
* Gestalttekniker, 24 tim

Totalt 300 tim

 

År 4

* Introduktion, 4 timmar
* Den terapeutiska relationen, 24 tim
* Utvecklingsmodeller, 24 tim
* Psykopatologi, 40 tim
* Existentiella frågeställningar i terapi, 24 tim
* Att arbeta med sex och sexualitet i terapi, 24 tim
* Psykopatologi ur psykosyntesperspektiv, 24 tim
* Familjesystem, 24 tim
* Transpersonellt arbete i terapi, 48 tim
* Från delpersonligheter till syntes, 24 tim

Totalt 260 tim

 

(1 lektionstimme = 45 minuter)

 

Utbildningens omfattning
Den schemalagda undervisningen är koncentrerad till 2-3 helgdagar varje månad. Under utbildningen tillkommer individualterapi med minst 20 timmar per år hos en diplomerad psykosyntesterapeut.

Under det fjärde och sista året skriver eleverna en tentamen i psykopatologi. Som avslutande arbete skriver varje elev en fallbeskrivning samt en fördjupande uppsats.

De teoretiska avsnitten omfattar cirka 20 obligatoriska litteraturtitlar och 20 artiklar. Litteraturen är både på engelska och svenska.

Praktik
Mot slutet av det tredje året kan elever börja ta emot klienter under schemalagd handledning. Under det fjärde året sker handledning i smågrupper varannan vecka.

Handledningen fungerar som ett stöd. I gruppen får du möjlighet att utbyta erfarenheter, diskutera frågeställningar och stärka dig i terapeutrollen.

Diplomkrav
För att eleven skall kunna erhålla och använda titeln Diplomerad Psykosyntesterapeut PsA, skall eleven ha:

  1. Deltagit i all undervisning under utbildningsåren.
  2. Deltagit i 11 schemalagda handledningsgrupper under det tredje och fjärde året.
  3. Gått ett minimum av 125 timmar i egenterapi.
  4. Arbetat terapeutiskt med klienter under minst 200 timmar
  5. Skrivit en fallstudie om 6.000-8000 ord
  6. Skrivit en teoretisk uppsats om 3.500-4.000 ord
  7. Blivit godkänd i ämnet Psykopatologi (skriftlig tentamen)

 

Behörighet
Utbildningen är öppen för sökande från hela landet som har kursintyg från PsykosyntesAkademins tvååriga Grundutbildning i Psykosyntes.

Ansökan
PsykosyntesAkademin tar kontinuerligt emot ansökningar. Personlig lämplighet bedöms genom intervjuer och referenser från den tvååriga utbildningen. Vid bedömningen läggs stor vikt vid professionell erfarenhet och kompetens.

Har du frågor?
Välkommen att ringa PsykosyntesAkademin tel 08-641 47 00. Du kan också använda formuläret längre ner på den här sidan så kontaktar vi dig.

 

.

Skriv summa:
6 + 3 =