Personuppgiftspolicy & villkor

Allmänt
Personuppgiftsansvarig är Stiftelsen Psykosyntesakademin (PsA), org nr 813600-3764. PsA tar i kommunikationen med dig emot och lagrar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-mailadress
 • Fakturaadress i samband med köp
 • Svar på frågeformulär

För deltagare i våra fleråriga program lagras även:

 • Postadress
 • Studieresultat
 • Dina inlämnade skriftliga inlämningsuppgifter
 • Anteckningar om personlig utveckling (omfattas av klientsekretess)
 • Noteringar om närvaro och frånvaro
 • Foto
 • Google-konto

Vi registrerar inte personnummer. Personuppgifterna används för kursadministration, för  kommunikation inom skolan, samt för att skicka information eller erbjudanden till dig.

Rättslig grund: avtal

Överföring av personuppgifter
Vi delar inte uppgifter med tredje part, förutom i följande fall: För deltagare i utbildningar delas personuppgifter med de lärare och terapeuter som anlitas. Vid ansökan till att gå i terapi hos terapeutelev delas uppgifter med terapeuten och med den psykoterapeut som genomför intervju och matchning. Tredje part blir då PsA:s personuppgiftsbiträde. Vår IT-plattform använder tjänster från Microsoft och Google som innebär att uppgifter lagras på deras servrar. Vi kan även lämna ut personuppgifter till svensk myndighet som med rättsligt stöd begär ut specifika uppgifter. 

Rättelse och radering av personuppgifter
Vi använder oss av automatisk radering och andra tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi sparar personuppgifter så länge som vi använder dem för de syften som de ursprungligen och uttryckligen samlades in för. Du kan vid var tid begära att bli borttagen från utskick och begära utdrag över eller radering av uppgifter. Utdrag ur våra register levereras kostnadsfritt och inom en månad. Vi försöker alltid vara tillmötesgående vid begäran om radering av personuppgifter, men måste alltid motsätta oss radering om det finns juridiska krav på oss att lagra uppgifterna i fråga.

 

Ångerrätt

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument 14-dagars ångerrätt från köp. För utbildningar gäller våra Allmänna villkor som bifogas ditt antagningsbesked, bland annat att den dag utbildningen påbörjas upphör ovanstående ångerrätt att gälla. För terapiförmedling gäller ångerrätt fram till att intervju bokats. Övriga villkor bifogas i mail i samband med förmedling. För fysiska produkter finns möjlighet till retur inom 14 dagar. Kunden betalar eventuell fraktkostnad.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor kring behandling av personuppgifter eller dessa villkor, kontakta oss enligt nedan. 

Stiftelsen PsykosyntesAkademin
Organisationsnummer 813600-3764
Tengdahlsgatan 32, 2tr
SE-116 47Stockholm
Telefon: 08-641 47 00
e-post: info@psykosyntesakademin.se

Den som motsätter sig insamling eller behandling av personuppgifter bör också vända sig till den statliga myndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. De tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas.

Arkiv

Är du intresserad av att veta mer?