Litteratur och forskning

En introduktion till psykosyntes får du enklast genom Studentlitteraturs bok Psykosyntes – en introduktion till teori och metod (Bäckmo, 2022). Boken riktar sig till  psykologistudenter, terapeuter med andra inriktningar och till den som är nyfiken på ett aktuellt perspektiv på en av de äldsta terapiformerna.

Med öppenhet som grundattityd

Psykosyntesen grundades 1926 av läkaren Roberto Assagioli som en direkt vidareutveckling av Sigmund Freuds och C.G. Jungs arbete, med en tydlig intention att alltid behålla en öppenhet för samtidens aktuella vetenskapliga och humanistiska förståelse om mänsklig utveckling. Mycket har hänt sedan 1926. Och många frågor är lika gamla som människan själv.

Viktiga influenser

Psykosyntes är vårt övergripande ramverk. Läs mer om psykosyntesens särprägel här. En nutida övergripande ram som passar väl ihop med psykosyntesen är de modeller över vuxenutveckling som formulerats av Robert Kegan och Susanne Cook-Greuter vid Harvard University. De sätter ljuset på den möjlighet till livslång utveckling alla människor har och det faktum att utvecklingen inte självklart sker automatiskt utan är en process som kräver tid och träning och kan stödjas. Nedan följer en lista över centrala metoder och influenser vi använder för att stödja vuxenutveckling i våra utbildningar.

Accelerated experiential dynamic psychotherapy (AEDP)

En terapiform utvecklad av Diana Fosha som bygger på en kombination av klient-centrerad terapi, Gestaltterapi och ISTDP som är en av de psykodynamiska terapiformerna med starkast evidens. 

Anknytningsteori

Fundamental forskning av John Bowlby och Mary Ainsworth om hur den tidiga relationen med föräldrar påverkar relationsmönster. En av våra internationella lärare, David Elliott (USA), PhD från Harvard, är en världsledande författare kring arbete med att läka anknytningsmönster hos vuxna.

Client Centered Therapy

Carl Rogers syn på relationen mellan terapeut och klient färgar tydligt vårt arbete.

Compassion Focused Therapy, CFT

En utveckling av KBT, utarbetad av den brittiska professorn Paul Gilbert, som ger verktyg att arbeta med självkänsla och självkritik.

Existentiell filosofi och psykoterapi

Grundläggande för frågor om ansvar, mening, sammanhang och tillit.

Gestaltterapi

Viktiga aspekter som vi influeras av i gestaltterapi är uppmärksamhet på kroppen och upplevelsen i nuet (fenomenologi). Grunderna i gestaltterapi skapades av Fritz & Laura Perls och Paul Goodman på 1950-talet.

Mindfulness och meditation

Mindfulness är idag ett etablerat sätt att stärka medvetenhet. Vi ser meditation som en grund för växande och läkande.

Systemisk teori och praktik

Vi har ett systemiskt perspektiv på familjer, grupper och organisationer, ibland med systemiska konstellationer som metod.

Transpersonell psykologi

Den gren av psykologin som uppmärksammar den själsliga aspekten av det mänskliga psyket. Transpersonell psykologi strävar efter att integrera gamla visdomstraditioner med modern psykologi. Psykosyntesen var en av grundstenarna i det arbete som sedan har tagits vidare av exempelvis Stanislav Grof och Ken Wilber och som idag genomgår en vitalisering i forskningen om expanderade medvetandetillstånd.

Neuropsykologi

Aktuell forskning om hjärnans plasticitet och betydelsen av tidig känslomässig inlärning och hur den kan påverkas

Utvecklingspsykologi

Med grunden i Daniel Sterns teori om känslor av själv och Erik Eriksons modell om psykologiska utvecklingsfaser, kompletterat med Robert Kegan & Cook Greuters modell för vuxenutveckling. 

Relationell terapi

Ett grundläggande synsätt att alltid se individer som delaktiga i relationer som vi både påverkar och påverkas av

Exempel på forskning om psykosyntes

Psykosyntesens sätt att arbeta med mindfulness som en inre dialog har positiva effekter i behandlingen av flera diagnoser, konstaterar ett internationellt forskarlag i den vetenskapliga tisskriften The Humanistic Psychologist, 2019.

Böge, K., Mouthaan, J., & Krause-Utz, A. (2019). Effects of dialogical mindfulness on psychopathology: A pilot study’s results from a seven-day psychosynthesis course about the inner child. The Humanistic Psychologist. Abstract

Psykosyntes kan förebygga utbrändhet, stärka emotionell intelligens, ge ökad upplevd lycka, och ökad upplevelse av mening. Det är resultatet när ett forskarteam från Rotterdam utvärderade ett 3-månaders utvecklingsprogram i ett industriföretag. International Journal of Stress Management, 2005.

van Dierendonck, D., Garssen, B., & Visser, A. (2005). Burnout prevention through personal growth. International Journal of Stress Management, 12(1), 62–77. Abstract

Böcker: grundläggande litteratur

Roberto Assagioli (2006) Psykosyntes – grundläggande principer och tekniker

Roberto Assagioli (2011)
Om viljan 

Molly Young Brown (2006) 
Det utvecklande Självet – tillämpad psykosyntes

Böcker: urval av våra lärares publikationer

Philip Bäckmo (2022)
Psykosyntes – en introduktion till teori och metod (Studentlitteratur)

David Elliott, PhD Harvard (2016) Attachment Disturbances in Adults: Treatment for Comprehensive Repair

Psicosintesi Magazine

Instituto di Psicosintesi i Florence, Italien är den äldsta orgnisationen inom psykosyntes, grundad 1926 av Roberto Assagioli. Två gånger per år ger de ut ett magasin som vi fått tillåtelse att sprida i Sverige. Läs den här!

 

Ett aktivt internationellt nätverk 

Vi samarbetar aktivt med ett europeiskt nätverk av psykosyntesskolor, lärare, författare och forskare. Läs mer här »