Om Psykosyntes

En psykologi med själ och vilja

”A distinctive characteristic of the psychosynthetic treatment is the systematic use of all available active techniques.”

/Roberto Assagioli

Roberto Assagioli kom tidigt i sitt yrkesliv i kontakt med Freuds psykoanalys och betonar i sin beskrivning av psykosyntesen både hur den liknar och skiljer sig från den dynamiska traditionen, men de största likheterna finner han med den existentiella psykoterapin. För en nutida läsare finns det också uppenbara beröringspunkter med den kognitiva traditionen, t.ex. i de framtidsinriktade inslagen i det terapeutiska arbetet, i det som Assagioli kallar ”idealmodell”. Bland de aspekter som är mer unika för psykosyntesen kan nämnas synen på andlighet. Assagioli ser människans natur som något betydligt större och djupare än den personlighet som vi normalt identifierar oss med, och menar att höjdpunktsupplevelser, intuition, inspiration och tillstånd av mystisk medvetenhet ger en glimt av detta. Psykosyntes utmärker sig också genom tonvikten på viljan som psykets mest centrala funktion, något som Assagioli utvecklar till fullo i sin bok ”Om Viljan” (Assagioli, 2003).

Fredrik Lundh, lärare vid PsykosyntesAkademin
(taget från förordet till boken ”Psykosyntes – grundläggande principer och tekniker” (Assagioli, 2006)

Psykosyntes

Vi har alla en historia som format oss på gott och ont och som finns med oss i våra dagliga liv. Men vi har också en kreativ potential, en önskan att lämna beteenden som inte gynnar oss längre och att växa som individer. Det är lätt att fastna i det som är svårt men med psykosyntesens förhållningssätt lär vi oss att vi är större än vår historia, våra sår och våra begränsningar.

Läs mer»

Roberto Assagiolo

Assagioli ville utgå från det friska i människan. Hans examensarbete i läkarutbildningen var en kritisk studie av Freuds teorier som fokuserade på människans sexuella och aggressiva drifter. Assagioli ansåg att psykoanalysen endast såg till en del av människan. Han sökte själv en psykologi som tog hänsyn till hela personen; kreativitet och vilja, glädje och visdom likväl som impulser och drifter.

Läs mer»

Forskning

”Bli den som bidrar till andras växande”. Den grekiske filosofen Aristoteles beskrev lycka i fyra nivåer. Den första nivån är materiell, den andra nivån är personlig, den tredje nivån är interpersonell och den fjärde nivån är för ett meningsfullt syfte.

Läs mer»

Nätverk

PsykosyntesAkademin bjuder kontinuerligt in välkända och erfarna psykosynteslärare och lärare från närliggande fält att hålla fördjupande kurser på olika psykosyntesteman, som på olika sätt vänder sig till elever som påbörjat eller avslutat sin påbyggnadsutbildning.

Läs mer»