Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®

Bli den som bidrar till andras växande. Professionell utbildning, 2 år

Professionell utbildning till Psykosyntesterapeut PSA®. Två år av teoretisk fördjupning, intensiv träning under handledning och integration av den egna utvecklingsprocessen. 

Vi tränar terapeuter som först har gjort en egen resa. Innan du söker till vår terapeututbildning genomgår därför först den tvååriga utvecklingsprocessen Inre Ledarskap. Du har då en stabil grund att utgå ifrån när du börjar din professionella resa som terapeut.  

Under dessa, ditt tredje och fjärde utbildningsår, får du fördjupad teoretisk kunskap, intensiv praktisk träning under handledning där du integrerar din egen djupa insikt om dig själv och mänskligt växande och formar en roll där du kan guida och stödja andra i deras utveckling.

Formatet är detsamma som under de första två åren, med undervisning fredag till söndag ca 10 tillfällen per år, med ett ökat fokus på teori. Från slutet av år 3 börjar du ta emot klienter och går i handledning. Du fortsätter också med egen terapi.

Syfte, vägen och mål med terapeututbildningen

Syftet är att utbilda terapeuter som inte bara är teoretiskt kunniga utan även har mycket goda praktiska färdigheter och själva har genomgått en genomgripande personlig utvecklingsprocess. 

Vägen är den kvalitetssäkrade utbildningen som baseras på European Association for Psychotherapy, EAP:s kriterier för innehåll och omfattning i en utbildning i psykoterapi.

Målet är att du ska uppnå den formella examinationen som Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA®. Vår terapeututbildning motsvarar en basutbildning som är långt mer omfattande än det som tidigare kallades steg 1 och var den statligt reglerade nivån på utbildning som kvalificerade för fortsatta studier på legitimationsgrundande utbildning. Vad som utgör en basutbildning regleras idag inte av varken Högskoleverket eller Socialstyrelsen utan av anordnarna av de legitimationsgrundande utbildningarna själva. 

Med en relevant akademisk bakgrund och klinisk erfarenhet kan du söka ett European Certificate of Psychotherapy, genom European Association for Psychotherapy. EAP samlar fler än 122 000 individer från fler än 100 organisationer. Läs mer om vårt internationella nätverk här.

Det tredje årets integration och fördjupning

Den som väljer att gå vidare till det tredje årets utbildning på PsykosyntesAkademin, jobbar med att fördjupa och integrera kunskaper och insikter från de första två åren. Att integrera handlar om att gradvis stå mer och mer förankrad i psykosyntesens principer, tekniker och tillämpning inter bara själv utan i mötet med andra. Du förkovrar dig och vinner större självklar säkerhet allteftersom året fortskrider.

Det tredje året innehåller såväl större teoriblock som tillämpning av psykosyntestekniker i klientarbete under handledning. Året handlar om att träna, träna och träna tillsammans med dina kurskamrater. Du får direkt återkoppling och feedback från handledare och från gruppen på grundläggande terapeutiska färdigheter som exempelvis närvaro, att skapa förtroende och vara aktivt lyssnande. I handledningsgrupperna prövas olika tekniker såsom fördjupande psykosyntesfrågor, gestaltterapi, existentiell terapi, inre visualiseringar och att arbeta med symboler liksom mer konkretiserande och kognitiva tekniker. Förutom detta har du icke-schemalagd träning i mindre grupper utanför själva utbildningen där du tillsammans med ett kurskamrater ytterligare tränar tillsammans.

 

Det fjärde årets tillämpning och väg till förverkligande

Det fjärde året innehåller ytterligare teoretisk fördjupning i psykopatologi och terapeutiska färdigheter samt ökad förmåga att reflektera kring metaprocessen. Utvecklingspsykologiska modeller, systemteori och psykopatologi ger en fördjupad insikt i hur psykologiska problem uppstår, vidmakthålls och bearbetas. Kunskaperna fördjupas och breddas och du får ökad förståelse för och kompetens att aktivt arbeta med den terapeutiska relationen. Psykosyntesens holistiska människosyn innebär att du arbetar med såväl affekter, beteendemönster och inre föreställningar, liksom längtan och sökande efter mening. 

 

Utbildningens omfattning

Den schemalagda undervisningen är koncentrerad till en tredagarshelg varje månad med tillägg av några tvådagarshelger under läsåret. Under utbildningen tillkommer individualterapi med minst 20 timmar per år hos en diplomerad psykosyntesterapeut.

Under det fjärde och sista året skriver eleverna en tentamen i psykopatologi. Som avslutande arbete skriver varje elev en fallbeskrivning samt en fördjupande teoretisk uppsats.

De teoretiska avsnitten omfattar cirka 20 obligatoriska litteraturtitlar samt artiklar. Litteraturen och undervisningen är både på engelska och svenska. 

Undervisningen är fredagar 13.00-20.30, lördagar 9.00-17.30 och söndagar 9.00-16.00.

Praktik och grupphandledning

Mot slutet av det tredje året kan elever börja ta emot klienter under schemalagd grupphandledning. Under det fjärde året sker grupphandledning i smågrupper. Grupphandledningen fungerar som ett stöd. I gruppen får du möjlighet att utbyta erfarenheter, diskutera frågeställningar och stärka dig i terapeutrollen. Du behöver även kunna intyga att du fortsatt ta handledning på ditt klientarbete fram till din diplomering.

 

Diplomkrav (utdrag)

För att eleven skall kunna erhålla och använda titeln Diplomerad Psykosyntesterapeut PsA® skall eleven bland annat ha:

  1. Deltagit i all undervisning under utbildningsåren.
  2. Deltagit i 11 schemalagda handledningsgrupper under det tredje och fjärde året.
  3. Gått i fortsatt handledning fram till diplomering.
  4. Gått ett minimum av 100 timmar i egenterapi.
  5. Blivit godkänd i samtliga skriftliga inlämningsuppgifter.
  6. Arbetat terapeutiskt under handledning med klienter under minst 200 timmar
  7. Skrivit en godkänd fallstudie
  8. Skrivit en godkänd teoretisk uppsats

 

Behörighet

Utbildningen är öppen för sökande från hela landet som har kursintyg och diplom från PsykosyntesAkademins tvååriga utbildning Inre Ledarskap. En prövning genomförs även innan du får börja ta emot klienter samt mellan år 3 och 4, dvs mellan terapeututbildningens första och andra år. 

 

Ansökan

PsykosyntesAkademin tar kontinuerligt emot ansökningar. Personlig lämplighet bedöms genom intervjuer och referenser från den tvååriga utbildningen. Vid bedömningen läggs stor vikt vid professionell erfarenhet och kompetens.

 

Pris

36.900 kr per termin
Under det fjärde och sista året tillkommer kostnad för grupphandledning och diplomering.

Priser inkl moms för privatbetalande, plus moms för företagsbetalande.
Kostnaden kan fördelas på sex månadsinbetalningar, eller betalas per termin eller per helår. Viss rabatt ges vid helårsbetalning. 

Charlotta Ozaki Macias varvar mellan en ledarroll på Utrikesdepartementet och arbetet som psykosyntesterapeut. Hör Charlotta berätta om sin väg till en djupare mening – och ett stadigt ledarskap.

Utbildningens innehåll
(Tematisk översikt, exakt schema sätts för varje grupp)


År 3

* Uppstart och grupprocess
* Psykosyntestekniker
* Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom psykologi
* Introduktion till psykopatologi
* Gestalttekniker
* Klientarbete under handledning i mindre grupper
* Att arbeta som psykosyntesterapeut
* Grupprocess
Totalt över 300 lärarledda timmar
(tillkommer arbete i olika studiegrupper)

År 4
* Introduktion till arbete med klienter
* Den terapeutiska relationen
* Psykopatologi
* Gestalttekniker
* Att arbeta med anknytning hos vuxna 
* Existentiella frågeställningar i terapi
* Att arbeta med sexualitet i terapi
* Psykopatologi ur psykosyntesperspektiv
* Familjesystem
* Transpersonellt arbete i terapi
* Från delpersonligheter till syntes
Totalt över 280 lärarledda timmar

Men vill jag verkligen jobba som terapeut? Hur kan jag ha användning av en terapeututbildning? Richard Borgström delar med sig av erfarenheter från ledarskap inom SAS, Ericsson och Waxholmsbolaget.

Är du intresserad av att veta mer?