Hur gamla vi än är så har vi alltid de tidigare versionerna av oss själva med oss, inom oss.

Det kan jämföras med trädets årsringar, bakom varje årsring finns de föregående ringarna. Våra tidigaste och tidigare erfarenheter lagras inom oss, de som är medvetna, glömda och gömda. Sammantaget utvecklas de till mönster och personlighetsdrag som kommer till uttryck i nuet.

Att kontakta, utforska och bekanta oss med dessa tidigare årsringar innebär att komma i kontakt med de upplevelser och känslor som på olika sätt format vår självbild, vår respons på andra människor och våra föreställningar om vad som är möjligt respektive inte möjligt för oss. Det kallas inre-barn arbete.

I vår historia har vi såväl sorg som glädje, hopp och förtvivlan. Det är de tidigare, mer smärtsamma upplevelserna som begränsar oss, som hindrar oss från att vara mer fria, spontana och tillitsfulla som vi lägger fokus på i inre-barn arbete.

Kanske har vår förmåga att stå upp för oss själva, försvara oss blivit lidande. Kanske känner vi oss mindre än andra, eller förmer än andra. Kanske går vi med en diffus oro – eller en påtaglig ångest. Kanske bara en vag känsla av att vara annorlunda eller utanför.

Vilka uttrycken än är så står de i vägen för ett friare, mer avspänt och självklart förhållningssätt till andra människor. Såväl de som står oss nära som de vi möter mer på avstånd. Vårt samspel med andra, våra relationer, är i högre grad än vi tror färgade av det inre barnets (oavsett ålder) upplevelser och erfarenheter.

Inte sällan är dessa upplevelser som påverkar oss i nuet omedvetna, endast anade eller så skrämmande att vi har svårt att ta till oss dem. Vi kan också ha förringat dem, anse att det inte är något stort eller märkvärdigt. Och det kanske inte alltid är stort eller märkvärdigt. Men vad vi oftast inte tänker på är att i barnets och i den yngre individens värld får upplevelser en annan betydelse och dignitet än den betydelse vi tillskriver händelsen, skeendet, bemötandet i vuxen ålder.

När vi utforskar, identifierar, uttrycker och bearbetar våra tidigare upplevelser har vi möjlighet att reparera våra kända eller okända sår. Det engelska uttrycket ”rise and shine” ger en uppfattning om vad inre-barn arbete syftar till.

Jag gick utbildningen på PsykosyntesAkademin i Stockholm när undervisningen skedde på engelska. Därför delar jag här en insikt som då kom till mig på engelska:

”As long as my wounds are not healed, or at least not recognized, I will go on protecting myself against the world. And since you are part of the world, I will need to protect myself against you. In whatever way that has served me so far.”

Angelika Dilschmann
Diplomerad psykosyntesterapeut PSA(R)
Huvudlärare och handledare vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin