Liv och död, ångest och glädje, frihet och ansvar, ensamhet och gemenskap är några av de områden som den existentiella terapin fokuserar på.

Roberto Assagioli skrev att skillnaderna mellan psykosyntes och existentiell terapi handlar om betoning, inte om fundamentalt skilda ståndpunkter. Denna workshop undersöker hur dessa olika betoningar ser ut och hur du som psykosyntesterapeut kan berika din praktik med teori och perspektiv från den existentiella psykologin. Workshopen fokuserar på det terapeutiska mötet och särskilt med människor som befinner sig i svåra livssituationer, svåra val och utmaningar.

Den fokuserar på frågor som:
• Hur kan existentiell terapi och psykosyntes berika och komplettera varandra?
• Hur kan typiska anledningar att söka terapi, såsom ångest och depression, förstås ur ett existentiellt perspektiv?
• Hur förhåller sig det existentiella perspektivet till centrala livsfrågor såsom döden, frihet, ansvar, meningsfullhet och ensamhet?
• Hur kan några av psykosyntesens centrala begrepp (avidentifiering, jaget, viljan, det högre omedvetna, idealmodellen, syntes och Självet) förstås ur ett existentiellt perspektiv.

Utgångspunkten är existentiell psykologi och psykosyntes, vilka belyses genom både teori och praktiska övningar för att vägleda individer mot ökat ansvar och konstruktiva förhållningssätt.

Vem lämpar sig workshopen för?
​Workshopen lämpar sig för dig som arbetar med psykosyntes och är intresserad av existentiella frågor.

Du kommer lära dig:
Förstå och känna igen likheter och skillnader mellan psykosyntes och existentiell terapi
• Möta och hantera osäkerhet, ambivalens och kval inför svåra val
• Främja ett ansvarsfullt och konstruktivt förhållningssätt

Format:
Föreläsning och presentation av nyckelbegrepp och bakomliggande teori.
• Mindre grupper – samtal i mindre grupper och övningar kring temat.
• Parsamtal/triader – vilka ger tillfälle att identifiera egna utmaningar och tillämpa teorierna.
• Gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte kring att arbeta med frågor om frihet, ansvar och val, döden, ensamhet och meningsfullhet/meningslöshet.

Psykosyntes - Philip Bäckmo2Workshopledare är Philip Bäckmo, diplomerad psykosyntesterapeut, beteendevetare, fil. kand filosofi, legitimerad psykoterapeut med vidareutbildning i existentiell psykoterapi och vägledning.

Exempel på litteratur:Van Deurzen, E. (2012). Existential Counselling & Psychotherapy in Practice. Sage
Jacobsen, B. (2000). Existensens psykologi – en introduktion. Natur & Kultur
Yalom, I. (1980). Existential psychotherapy. Basic Books

Datum: 9 oktober
Tid: 13:00-17:00

Anmäl dig via denna länk på Simle Signup»