Fonden till Margo Russells minne

Fonden till Margo Russells minne

Strax efter Margo Russells bortgång år 2001 instiftades ”Fonden till Margo Russells Minne”. Fonden har idag ett stiftelsekapital om ca 100 000 kronor och delar vartannat år ut ett stipendium om 5 000 kr som en symbolisk uppmuntran av utvecklingsarbete och spridning av psykosyntesen. Utdelning av stipendiet sker om möjligt på Margo Russells födelsedag den 4 juni eller i nära anslutning. Margo Russell var en av grundarna till stiftelsen PsykosyntesAkademin och skolans första rektor och lärare.

Sedan fonden instiftades har stipendium delats ut till:

2023 Philip Bäckmo
I sin bok ”Psykosyntes – en introduktion till teori och metod” belyser Philip psykosyntesens livs- och människosyn i ett författarskap där hantverket håller det komplexa och omfattande enkelt och tillgängligt. En konst som kräver både en noggrann nörd och en levande själ. 

2021 Cecilia Angelin
Cecilia tilldelas stipendiet för sitt initiativ till och sitt arbete med kursen “Unga vuxna – självkännedom” som ges vid Psykosyntesinstitutet i Göteborg. Psykosyntesens filosofiska grund och dess breda repertoar av verktyg för att förstå sig själv och relatera till andra erbjuds här till en ny generation i en samtid då allt fler unga vuxna upplever isolering och sviktande framtidstro. Att kursen är kostnadsfri innebär också en fantastisk möjlighet att nå ut till unga vuxna som annars inte haft möjlighet att delta trots att de kanske gagnas av kursen som mest. Vi tror att detta innebär en unik insats inte bara för psykosyntesen i samhället utan även för samhället i sig självt, och en rörelse mot syntes i en polariserad tid.

2019 Jessica Stigsdotter Axberg
Jessica tilldelas Margo Russel stipendiet 2019 för att hon sprider psykosyntesen i samhället! Jessica anlitas av skolor, landsting och organisationer samt föreläser i egen regi. Med utgångspunkt från psykosyntesens teori och metoder skriver hon också böcker för barn och vuxna om att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Genom sitt arbete bidrar Jessica till att föra in psykosyntesens synsätt i skola och samhälle, samt bidrar till att föra fram PsykosyntesAkademins roll inom ett område som berör många, såväl enskilda som grupper av barn och vuxna samt olika yrkeskategorier.

2017 Maria af Malmborg
Maria tilldelas stipendiet för sitt arbete med teaterprojektet Act for Changes för asylsökande flyktingar. Maria drivs av en stark upplevelse av syfte och förenar i sitt arbete sina tidigare erfarenheter som skådespelare och regissör med psykosyntesens synsätt och verktyg. Psykosyntesen som forum för hopp har varit en nödvändighet för henne i detta arbete. Maria har använt flera olika tekniker och metoder som tex kreativ användning av smärta, kris och nederlag, avidentifiering, delning i cirkel osv – det vill säga, psykosyntes både som väg och som manifesterat verktyg. Maria hjälper andra växa genom den kreativa form som är teatern, genom vilken hon också lyfter ett problem som handlar om utsattheten av denna målgrupp i vårt samhälle. Socialt arbete är ett av de fem områden som lyftes fram av Roberto Assagioli som lämpliga tillämpningar av psykosyntes. Marias hängivna arbete är ett sant uttryck för psykosyntes i handling.

2016 Anna Escardo Dahlgren
Anna tilldelas stipendiet för sitt arbete i Katarina Kyrka där hon arbetar med utsatta människor som tappat fotfästet när samhällets sociala skyddsnät inte räcker till. Att vända sig till kyrkan blir då för många ett sista hopp. Anna med sin empatiska förmåga och klarsyn gör här ett ovärderligt och mycket uppskattat arbete där hon utgår från psykosyntesens förhållningssätt och metoder. Annas arbete med att stödja människor i nöd är brinnande aktuellt i en värld där många är på flykt i hopp om en tryggare framtid och andra utsätts för en ökad risk att hamna i utanförskap och/eller hemlöshet. Vi ser även Anna som en förebild för andra om hur psykosyntesens grundsyn kan användas på ett nytt sätt i vår omvärld.

2015 – Ann Marie Lamb
Ann Marie Lamb tilldelas 2015 års Margo Russellstipendium för sitt arbete med kursen Visionsresan. I den hjälper Ann Marie deltagarna att komma i kontakt med sin känsla av syfte och djupare längtan samt att hitta konkreta steg mot att förverkliga den potentialen i sina liv. Upplägget är tydligt förankrat i psykosyntesens principer och metodiken är kreativ. Med sitt arbete med Visionsresan bidrar också Ann Marie till att sprida psykosyntesen i samhället.

2013 – Carolina Welin
Carolina tilldelas stipendiet för sin lidelse och sitt djupt personliga engagemang i utformandet av och i sitt kontinuerliga arbete med ett rehabiliteringsprogram för kvinnor med bröstcancer. Carolina har genom sitt arbete gjort landvinningar för psykosyntesens roll i samhället genom att bli en länk i vårdkedjan till primärvården. Utifrån sin grund som psykosyntesterapeut med egna personliga erfarenheter av sjukdomen och fortsatta studier om kroppsliga energiprocesser, tillämpar hon sitt kunnande genom att möta, stödja och rusta kvinnor som befinner sig i en existentiell utsatthet.

2012 – Kerstin Elfwing
Kerstin tilldelas stipendiet för att hon på sitt mycket personliga och färgstarka sätt under många år varit verksam förutom som psykosyntesterapeut även som föreläsare, pedagog, coach och konsult. Kerstin arbetar med känslig närvaro på sitt unika kreativa sätt där hon förenar psykosyntesen med skådespelarens och scenkonstnärens erfarenhet och kunskap. Ett arbete där kroppen och inte minst rösten har en framträdande roll. Hennes metod lever upp till och förnyar psykosyntesens helhetstänkande där kropp, känsla och tanke förenas. Och där rösten kanske kan utvecklas från personlighetens till Självets sång. Med stort personligt mod, humor, skärpa och passion har Kerstin förmedlat sin syntes av psykosyntes, kreativitet och kommunikation till små som stora företag där den andliga dimensionen annars inte alltid har en given plats.

2011 – Eva Sanner
Eva har genom sitt mångfacetterade sätt under många år lyckats med bedriften att göra psykosyntesen vid känd utanför våra egna sammanhang. Genom att alltid framhålla sin bakgrund som psykosyntesterapeut i de olika offentliga sammanhang hon deltar i sprider hon på ett värdefullt sätt kunskapen om psykosyntesen i vår omvärld. Eva har under många är använt sina kreativa talanger till att skriva och publicera artiklar och böcker, ofta med anknytning till psykosyntesen och akademin.

2010 – Anna-Carin Collin
Genom sin gärning har Anna-Carin funnit nya vägar att berika skrivcoachningen och det kreativa skrivandet genom att tillföra psykosyntesens tekniker och förhållningssätt. Anna-Carin har också genom detta arbete fört ut psykosyntesen i nya kretsar i samhället helt i enlighet med psykosyntesens grundidé.

2008 – Py Wernstedt
Py tilldelas stipendiet för sitt systematiska arbete med att införa, tydliggöra och integrera psykosyntesens tekniker och förhållningssätt i konstnärlig och kreativ verksamhet med ungdomar och med vuxna som är eller har varit sjuka. Vidare vill kommittén genom stipendiet särskilt uppmuntra Pys vidareutveckling av psykosyntes-workshops med utsatta tonårsflickor, varmed hon även bidrar till att föra ut psykosyntesen i samhället.

2007 – Joanne Pirie
Joannes insatser som kursutvecklare och kursledare vid Handelshögskolan i Stockholm förtjänar stipendiet. Joanne har under flera år utvecklat, vidareutvecklat och genomfört kurser som vilar på psykosyntesens grunder, i en kontext som präglas av individualism och konkurrens.

2006 – Eva Neander
Eva tilldelas stipendiet för sitt arbete i skolan med utsatta ungdomar där hon tillämpar psykosyntesens metoder och principer. Varje bidrag till en positiv utveckling för en ung människa är ovärderligt både för den unga själv och för samhället. Stipendiet är ett erkännande av det arbete Eva redan gör och en uppmuntran i hennes strävan att sprida sina erfarenheter genom föreläsningar och studiedagar och därigenom också bidra till att göra psykosyntesen mer känd och respekterad i skolans värld.

2005 – Hans Åkerblom
För införlivandet av psykosyntesens principer och modeller i sina coachutbildningar och i sitt eget arbete som coach och konsult. Hans gör en viktig insats för att sprida ett transpersonellt synsätt inom näringsliv och andra organisationer, både i Sverige och internationellt.

2004 – Lysanne Sizoo
För kreativt skapande i form av en Psykosyntes-musikal, där den transpersonella energin också illustrerar psykosyntesens sätt att beskriva den kreativa användningen av vår inre kraft och visdom.

2003 – Lucia Forsberg
Lucia tilldelas stipendiet för arbetet med skapandet och utvecklingen av KKIKK-spelet, en tillämpning av psykosyntesens teorier och metoder och då med särskild tonvikt på Viljans former och faser.

 

2002 – Mats Hugosson Westlund
Mats får stipendiet för sitt arbete ”The Ways of Life – an Introduction to Transpersonal Typology” med motiveringen att Mats Hugosson lyckats vidareutveckla en viktig del i psykosyntesens teoretiska kärna, nämligen det esoteriska arvet från teosofins sju strålar som var en viktig inspirationskälla för Roberto Assagioli. Mats knyter an till aktuell forskning inom den transpersonella psykologin och tar också själv ett stort steg när det gäller att ge denna svårfångade men oerhört viktiga del av psykosyntesen en modern och användbar form.

 

 

Några av de senaste årens stipendiater: Maria af Malmborg, Anna Escardo och Ann Marie Lamb

Om Margo Russel

Margo Russell, 1939-2001, var rektor och utbildningsansvarig för PsykosyntesAkademin i Stockholm från starten 1989 till 2000.

Margo kom i kontakt med, och började studera och utöva psykosyntes i början av 1980-talet. Hon hade då både arbetat som lärare och på olika befattningar inom näringslivet, först för Bank of New York och senare för Citibank, där hon blev vice ordförande i dess World Banking Group i Amsterdam.

Under ett sabbatsår från bankvärlden kom hon i kontakt med psykosyntesen och fortsatte på den banan, utbildade sig till psykosyntesterapeut vid The Psychosynthesis Trust i London och studerade vid The Institute of Family Therapy och The Tavistock Institute Observation Program.

Under sina år som ledare för PsykosyntesAkademin arbetade Margo också som lärare, psykosyntesterapeut och handledare. Hon värvade psykosynteslärare på europeisk toppnivå till PsykosyntesAkademin och initierade också ett lärlingsprogram som lett till att PsykosyntesAkademin i dag har flera välutbildade svenska psykosynteslärare och handledare.

Margo ledde PsykosyntesAkademin fram till hösten 2000, då Fredrik Lundh övertog rektorstjänsten. Margo kvarstod i styrelsen fram till sin död 2001.

Tack vare hennes initiativ har hundratals människor i Sverige fått ta del av psykosyntesen som metod och syn på människan. samtidigt som hon målmedvetet arbetade med att utbilda svenska lärare och handledare.