Med holistisk menar vi att psykosyntes ser människan som en helhet med kropp, sinne, själ och som en del i ett sammanhang av relationer. Ingen människa är en isolerad entitet. Vi blir till som människa i ett sammanhang av relationer från den nära familjen till den växande kretsen. Livsviktiga relationer för det lilla barnet. Nya sammanhang och nya relationer uppstår under livet och vi utvecklas och växer. Vi bär inom oss hela vårt livs utveckling och vi bär också inom oss en framväxande potential av möjligheter.

Att ha en helhetssyn på människan innebär också att vi erkänner att hela spektrumet av känslor finns bakom reaktioner, tankar och beteende. Det kan vara sorg liksom vrede, ilska liksom glädje, skam liksom längtan. Att både vara blyg och modig ryms inom detta unika att vara en människa. Att känna både-och, att uppleva både-och och samtidigt vara ett enda själv, ett enda jag.

Under uppväxten från barn till vuxen skapar vi oss omedvetet olika självbilder, som begränsar oss från att vara vårt autentiska själv. Att det är begränsande att underskatta sig själv och sina förmågor, det är hyggligt enkelt att förstå. Det kan vara svårare att ta in att det också kan vara begränsande att ständigt överskatta sig själv och sina förmågor. Att leva livet utifrån olika illusioner om vem man är, det är att begränsa sig själv till illusionen, begränsa sin egen livskraft och sitt eget unika uttryck för att i stället försöka leva något som inte är verkligt.

Helhetssynen på människan är dynamisk och inte statisk. Att det finns givna existentiella villkor innebär inte att vi är dömda att för evigt leva i en skuggvärld. Att med hjälp av psykosyntesens helande metoder och tekniker skingra illusioner och invanda mönster av känslor och tankar, det är att ge sig själv möjlighet att från en medveten inre plats välja att ta ansvar för sig själv. Att lämna känslor av otillräcklighet, som för länge sedan spelat ut sin roll, det är att välja livet och välja hur man vill leva och visa sig för världen. Det är att använda livets gåva väl.

Med en inkluderande psykologi menar vi att allt psykosyntetiskt arbete inkluderar uttryck och symptom från kroppen (förnimmelser, känslor, affekter, impulser) och från sinnet (fantasi, tankar, intuition). Vi inkluderar också den högre aspekt av den meningssökande människan, som vi brukar kalla själ. Sökandet efter ett liv med mening är centrala existentiella frågor som söker svar, det gäller bara att ge sig tid till att lyssna. Den inre röstens längtan kan komma som en svag viskning, knappt hörbar för den som inte är medvetet närvarande.

Psykosyntes inkluderar det individuella perspektivet likaväl som det universella. Personlig psykosyntes är grunden för den transpersonella psykosyntesen. Det holistiska synsättet innebär både och, inte antingen eller. Psykosyntes inkluderar kunskap både från den västerländska psykologin och från den österländska filosofin.

Sökandet efter existentiell frihet från illusionens och de invanda mönstrens bojor, går via det omedvetna (lägre, mellan, högre) genom det systematiska arbetet till en alltmer ökande medvetenhet (personlig, transpersonell, transcendent).

Att uppleva psykosyntes genom det personliga och transpersonella utforskandet är befriande för individen. Det personliga självet är det rena medvetandet med vilja bortom den omedvetna personlighetens illusoriska uttryck. Befrielsen av det personliga självet ger autenticitet till val och handlingar.

Att uppleva ögonblick av transcendens kan vara djupt berörande. Kontakten med en högre mening ger intentionalitet och en riktning i livet, som kan ge en känsla av existentiell nåd och glädje i att medverka till något större. Sätten att verka för något större är många, vägarna till självförverkligande är unika för var och en. Psykosyntes är ett sätt att leva sitt liv i holistiskt och inkluderande helande för sig själv och för andra.

Jag avslutar med med ett citat av Roberto Assagioli:

”The only way out is the way up”.

Stockholm i juni 2019

Ann Marie Lamb
Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®
Rektor och verksamhetsledare vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin