Något som är intressant med själva lyssnandet som koncept är om vi lyssnar inom oss eller till något som sägs av någon annan, samt vem som sänder och vem som tar emot.

Det inre lyssnandet
När de egna tankarna far runt, till synes planlöst, så är det vanligtvis inte mycket som fastnar av tankarnas tjatter. Däremot kan tankarna över tid fastna i enkelspår. Det kan låta som en kritisk cd som hackat upp sig: ”nu gjorde du fel igen… att du aldrig kan göra rätt… nu har du gjort bort dig igen… du duger ingenting till… nu måste du göra rätt”. Då är det den kritiska rösten, den inre kritikern eller kanske till och med den inre domaren, som gör sig hörd och som är sändaren. Mottagaren är ofta den ängsliga, den duktiga, den som är mån om att vara alla till lags. Från en sida i personligheten till en annan.

Tankarna kan också blåsa upp verkligheten och fastna i det drivande cd spåret: ”du är en vinnare… var bäst alltid… du ska se till att alltid vara först…”. Stärkande kan det synas vara, men egentligen är den här inre vinnarrösten, den som gör sig hörd med vinnarknytnäven höjd till skyn, faktiskt den tuffaste av kravställare. Mottagaren är ofta den duktiga, den bästa, den som jobbar mest av alla. Från en sida i personligheten till en annan.

Var finns de här sändarna och mottagarna kan man då fråga sig? Svaret är faktiskt att de inte finns. De är helt enkelt inre föreställningar om dig själv, skapade inifrån dig själv, men som till syvende och sist inte är den du är. De är sidor i din personlighet. Du är ditt medvetna jag.

När man börjar bli medveten om de här inre rösterna och vilka tankar som sänder på den låga frekvensen i bakgrunden, då kan man börja höra vad man säger till sig själv om sig själv. Man kan också börja bli medveten om hur man själv reagerar och agerar på det som tidigare var omedvetna tankar och reaktioner. Från ditt medvetna jag är du fri att göra dina val. Det inre lyssnandet är oerhört viktigt på vägen mot fördjupad självkännedom.

Den här processen har Roberto Assagioli, psykosyntesens skapare, kallat för avidentifieringsprocessen. Först blir man medveten om de inre tankarna och känslorna och sen avidentifierar sig från dem för att över tid bli mer av den man själv är, det medvetna jaget. Avidentifiering och självidentifiering. Det är en omtumlande process initialt, men över tid blir det ett sätt att leva och vara, som leder till en inre frihet från de omedvetna tankarnas förtryck. Det är själva grunden i all klassisk psykosyntesutbildning och träning.

Det inspirerande lyssnandet
Det finns också ett annat lyssnande, det som handlar om att bli inspirerad av något, som kommer utifrån. Att lyssna till någon och säga orden ”jag blev så inspirerad… orden väckte något inom mig… något är på väg att skapas och ta form…”. Då behöver vi fråga oss vad inspiration är och vad det innebär att bli inspirerad?

Ordet inspiration kommer från latinets ’inspiro’, att blåsa liv i, väcka liv i, fylla med ande. Det är något som lyfter tankarna, som öppnar för att något mer är möjligt, något som sätter igång en mental verksamhet och som i sin tur kan leda till yttre handling. Henry Egidius uttrycker det så här i Natur&Kulturs Psykologilexikon: ”Ingivelse, idétillflöde. Ett stadium i den skapande processen efter preparation och inkubation och före efterarbetet”. Inom psykosyntesen har Roberto Assagioli benämnt det Högre medvetandet som en källa för den Högre inspirationen.

När vi nu på Stiftelsen PsykosyntesAkademin börjar ge ut videoinspelningar på Youtube så är syftet med sändningarna att inspirera och dela med oss psykosyntes till fler. Under sommaren 2019 börjar vi med att ge ut fyra inspelade samtal med fyra av våra internationella lärare. Först ut är Piero Ferrucci och sen följer Andrea Bocconi, Giel Luichjes och Rosie Manton. Fyra inspirerande lärare för våra elever. Fyra inspirerande berättelser om inre och yttre resor genom psykosyntes. Fyra inspirerande versioner av tillämpningen av psykosyntes i livet och arbetslivet.

Inspelningarna har olika längd, samtalen har olika flöden och det behövs en stunds uppmärksamt och närvarande lyssnande för att landa i dessa berättelser om psykosyntes.

Det närvarande lyssnandet
Ett annat perspektiv på lyssnande är hörandet. Av allt du lyssnar till, vad har du verkligen hört? Det uppmärksamma lyssnandet som handlar om att lyssna med alla sinnen och höra både orden och det som sägs bortom orden, med kroppen och alla de psykologiska funktioner vi har till vårt förfogande. Det är ett lyssnande som kan ta tid att träna upp. Det är det intuitiva och närvarande lyssnandet, som gör att vissa människor eller vissa terapeuter är så extraordinärt bra på att höra mer än det som sägs.

Det närvarande lyssnandet brukar också ligga på topp för den människa som känner sig inspirerad av något de hör. Så sätt dig väl tillrätta, lyssna och låt dig inspireras.

Vi önskar alla som följer oss, många inspirerande stunder av närvarande lyssnande med dessa våra enastående lärare och berättare av psykosyntes.

Stockholm i juli 2019

Ann Marie Lamb
Diplomerad psykosyntesterapeut PSA®
Rektor vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin åren 2016-2019